Witaj na stronie LillaBedding. Specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy wyposażenie pokoju dziecięcego.
U nas kupisz komplety pościeli dziecięcej, abażury, naklejki i tapety na ścianę.
 • 0
U nas kupisz komplety pościeli dziecięcej, abażury, naklejki i tapety na ścianę.
Witaj na stronie LillaBedding. Specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy wyposażenie pokoju dziecięcego.

Regulamin – Voucher Upominkowy

1. Definicje

 1. Wystawca Karty Podarunkowej (Wystawca Karty) – P. H. “TUTTI” Marcin Tułak, ul Kazimierza Wielkiego 1, 34-400 Nowy Targ, NIP: 735-00-14-360, REGON: 490398595.
 2. Karta Podarunkowa (Karta elektroniczna) elektroniczna – generowana przez Wystawcę Karty elektroniczna forma bonu wartościowego na okaziciela (mająca postać kodu liczbowo-literowego lub tylko liczbowego), potwierdzająca  prawo jej Użytkownika do wymiany wartości zgromadzonych na Karcie Podarunkowej na towary w sklepie internetowym Lilla Bedding, o określonej dacie ważności, z elektronicznie przypisanymi informacjami o wartości Karty. Karta Podarunkowa nie jest kartą płatniczą, nie jest instrumentem pieniądza elektronicznego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.
 3. Karta Podarunkowa (Karta fizyczna) fizyczna – generowana przez Wystawcę Karty fizyczna forma bonu wartościowego (mająca postać kodu liczbowo-literowego lub tylko liczbowego), potwierdzająca  prawo jej Użytkownika do wymiany wartości zgromadzonych na Karcie Podarunkowej na towary sprzedawane w sklepie internetowym Lilla Bedding lub w sklepach Partnerów, o określonej dacie ważności, z elektronicznie przypisanymi informacjami o wartości Karty. Karta Podarunkowa nie jest kartą płatniczą, nie jest instrumentem pieniądza elektronicznego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.
 4. Klient– nabywca Karty Podarunkowej od Wystawcy Karty lub od Partnera.
 5. Użytkownik– każdorazowy okaziciel Karty Podarunkowej.
 6. Wartość Do Wykorzystania– przypisana Karcie Podarunkowej kwota, do wysokości której Użytkownik może nabyć towary oferowane do sprzedaży w Sklepie Lilla Bedding.
 7. Sklep Lilla Bedding– sklep internetowy prowadzony pod adresem www.lillabedding.pl,   umożliwiający wykorzystanie Karty Podarunkowej, sprawdzenie statusu oraz Wartości Do Wykorzystania na Karcie Podarunkowej.
 8. Transakcja– dokonana przy użyciu Karty Podarunkowej operacja polegająca na wymianie Karty Podarunkowej na towary poprzez obniżenie wysokości Wartości Do Wykorzystania o kwotę odpowiadającą wartości nabytych przez Użytkownika towarów  w Sklepie Lilla Bedding.
 9. Partner – podmiot sprzedający karty podarunkowe Lilla Bedding.

2. Postanowienia

 1. Karty Podarunkowe fizyczne i elektroniczne  mają formę numeryczno-literowego kodu, będącego elektronicznym nośnikiem Wartości do Wykorzystania.
 2. Karta Podarunkowa fizyczna i elektroniczna służy wyłącznie do realizacji Transakcji.
 3. Karta Podarunkowa fizyczna i elektroniczna jest ważna, tj. podlega wymianie na towary w okresie wskazanym na Karcie.
 4. Wystawca Karty nie ponosi odpowiedzialności za błędy Klienta przy kreowaniu Karty elektronicznej skutkujące jej dostarczeniem niewłaściwej osobie (np. błędnie podany adres e-mail Użytkownika).
 5. Klient będący konsumentem, który zakupił Kartę Podarunkową za pośrednictwem Sklepu Lilla Bedding, uprawniony jest do odstąpienia od umowy zakupu Karty Podarunkowej elektronicznej bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania Karty przez Klienta lub przez wskazaną przez Klienta osobę. W celu wykonania uprawnienia odstąpienia od umowy Klient może skorzystać ze wzoru formularza, do którego dostęp można uzyskać z wiadomości e-mail, przesłanej bezpośrednio po zatwierdzeniu zamówienia, jednak nie jest to obowiązkowe. Klient może również przesłać jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie pocztą tradycyjną na adres siedziby Wystawcy Karty podarunkowej lub pocztą elektroniczną na następujący adres e-mail: biuro@lillabedding.pl. Jeżeli Klient skorzysta z tej ostatniej możliwości, Wystawca Karty prześle Klientowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji
  o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną). W takim wypadku, dezaktywacja Karty elektronicznej nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych po dniu otrzymania przez Wystawcę Karty wiadomości o odstąpieniu przez Klienta od umowy zakupu Karty elektronicznej.
 6. Odstępując od umowy zakupu Karty elektronicznej Klient gwarantuje, że do czasu dezaktywacji Karty Użytkownik nie skorzysta z Karty. W razie gdyby w okresie między otrzymaniem maila Klienta o odstąpieniu od Umowy a dezaktywacją Karty Użytkownik skorzystał z Karty Podarunkowej, Wystawca Karty będzie zwolniony z obowiązku zwrotu Klientowi zapłaconej ceny za Kartę Podarunkową w zakresie, w jakim Użytkownik wykorzystał Wartość do Wykorzystania.
 7. W przypadku zakupu przez Klienta Kart podarunkowych fizycznych lub elektronicznych w punktach stacjonarnych/stronach internetowych, nienależących do Wystawy Karty, szczegółowe zasady odstąpienia od umowy sprzedaży są regulowane przez Partnerów współpracujących z Wystawcą Karty.

3. Zasady ogólne

 1. Wystawca Karty nie odpowiada za skutki braku możliwości realizacji Karty Podarunkowej wynikające z okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności dotyczące upływu terminu ważności Karty Podarunkowej, czy zbyt małej Wartości do Wykorzystania w stosunku do cen towarów oferowanych w Sklepie Lilla Bedding.
 2. Wystawca Karty nie jest stroną stosunku prawnego łączącego Użytkownika z Klientem.
 3. Kartę Podarunkową elektroniczną może zakupić jedynie Klient zalogowany na swoje konto w Sklepie Lilla Bedding. Karta Podarunkowa elektroniczna zostanie przesłana  Użytkownikowi po jej opłaceniu kwotą Wartości do Wykorzystania. Zapłata kwoty Wartości do Wykorzystania może nastąpić wyłącznie kanałem płatności udostępnionym przez panel PayPal.
 4. Karta Podarunkowa fizyczna może być zakupiona przez Klienta na zasadach ustalonych przez Lilla Bedding.

4. Zasady użytkowania

 1. W przypadku posiadania Karty Podarunkowej elektronicznej Użytkownik może zrealizować wyłącznie Karty Podarunkowe elektroniczne uprzednio aktywowane przez Klienta poprzez ich zasilenie kwotą Wartości do Wykorzystania.
 2. Karty Podarunkowe nie mogą być wymieniane na środki pieniężne w całości lub w części.
 3. Użytkownik Karty Podarunkowej może posługiwać się Kartą Podarunkową elektroniczną i fizyczną w okresie jej ważności wielokrotnie, aż do wyczerpania Wartości Do Wykorzystania.
 4. Wystawca Karty, w celu ochrony interesów Klienta lub Użytkownika Karty Podarunkowej zastrzega sobie prawo do czasowego zablokowania możliwości posługiwania się Kartą Podarunkową na wniosek Klienta lub Użytkownika.
 5. Użytkownik realizuje Kartę Podarunkową poprzez wpisanie unikalnego kodu Karty Podarunkowej w miejscu jednoznacznie oznaczonym do wykorzystania Kart Podarunkowych – „Karta podarunkowa”. Wartość koszyka zostanie obniżona
  o Wartość do Wykorzystania zapisaną w dniu dokonania zakupów na Karcie Podarunkowej. Dokonana Transakcja jest równoznaczna z zakupem i podlega fiskalizacji.
 6. Karta Podarunkowa jest odczytywana wyłącznie w środowisku elektronicznym, tj. każda operacja podlega weryfikacji w zakresie jej dopuszczalności oraz ustalenia Wartości Do Wykorzystania wyłącznie w Sklepie LillaBedding.
 7. W przypadku, gdy wartość nabywanych przez Użytkownika towarów przekracza Wartość Do Wykorzystania, Transakcja będzie mogła być zrealizowana pod warunkiem zapłaty przez Użytkownika różnicy ceny zgodnie z regulaminem Sklepu Lilla Bedding.
 8. Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, gdy wartość Transakcji jest niższa niż aktualna Wartość do Wykorzystania.
 9. Wartości do Wykorzystania zgromadzone na Kartach podarunkowych elektronicznych i fizycznych nie podlegają sumowaniu, tj. podczas składania jednego zamówienia można użyć tylko jednej Karty podarunkowej.
 10. Karta Podarunkowa nie pokrywa ewentualnej opłaty spedycyjnej.
 11. Użytkownik może sprawdzić stan środków oraz historię dokonanych Transakcji.

5. Reklamacje i zwroty

 1. Karta Podarunkowa może być używana w okresie ważności podanym na karcie lub do czasu jej zablokowania na wniosek Klienta lub Użytkownika.
 2. W przypadku zniszczenia lub utraty Karty Podarunkowej możliwa jest jej blokada przez Wystawcę Karty, na podstawie zgłoszenia dokonanego przez Użytkownika za pośrednictwem infolinii pod numerem telefonu: 607 888 555 lub wiadomości e-mail na adres: biuro@lillabedding.pl. Wystawca Karty nie odpowiada za Transakcje dokonane przez okazicieli Karty Podarunkowej przed dokonaniem zgłoszenia. Warunkiem niezbędnym zablokowania Karty Podarunkowej jest podanie przez Użytkownika przypisanego Karcie kodu.
 3. Wystawca Karty ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej w następujących przypadkach:
  1.  upływu terminu ważności Karty Podarunkowej,
  2. brak odpowiednich środków, tj. Wartości Do Wykorzystania na Karcie Podarunkowej w stosunku do ceny zamawianych przez Użytkownika towarów,
  3. wystąpienia problemów natury technicznej uniemożliwiających realizację Karty Podarunkowej, które powstały z przyczyn niezależnych od Wystawcy Karty. W takim wypadku Wystawca Karty w miarę możliwości techniczno-organizacyjnych podejmie kroki niezbędne do usunięcia zaistniałych przeszkód w realizacji Karty.
 4. Realizacja Karty Podarunkowej przez Użytkownika stanowi ważną Transakcję nawet wówczas, gdy wejdzie on w posiadanie Karty w sposób nieuprawniony, chyba że Karta, pomimo zgłoszenia zablokowania, nie zostanie wcześniej zablokowana przez Wystawcę Karty w terminie określonym w niniejszym Regulaminie.
 5.  Zwrot przez Użytkownika towarów nabytych przy użyciu Karty Podarunkowej jest możliwy na zasadach obowiązujących w sklepie Lilla Bedding. Zwrot pieniędzy za zwrócone towary następuje w formie elektronicznej na Kartę Podarunkową w postaci nowej Wartości do Wykorzystania. Zasilenie  Karty Podarunkowej wartością zwróconych Towarów powoduje odnowienie ważności karty oraz otrzymania przez Użytkownika informacji mailowej o przyjętym zwrocie.
 6.  W przypadku odstąpienia od Umowy co do Transakcji opłaconych częściowo Kartą Podarunkową, częściowo przelewem/gotówką, zwrot wartości następuje tym samym kanałem jakim został opłacony zakup.
 7.  W przypadku odstąpienia od umowy w zakresie części produktów z zamówienia, zwrot wartości następuje proporcjonalnie do wartości i ilości pozycji w pierwotnym zamówieniu.
 8. W przypadku wystąpienia problemów w realizacji Transakcji przy użyciu Karty Podarunkowej, Użytkownik może zgłosić powyższe Wystawcy Karty za pośrednictwem infolinii lub wiadomości e-mail na adres: biuro@lillabedding.pl.
 9. Reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi elektronicznymi będą rozpatrywane przez Wystawcę Karty w formie pisemnej, w terminie 14 dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez Klienta lub Użytkownika. Reklamacje mogą być składane pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy.
 10. Reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi fizycznymi zakupionymi od danego Partnera będą rozpatrywane przez Partnera według jego zasad.

6. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.
 2. Klient przed wpłatą środków pieniężnych na Kartę Podarunkową, a Użytkownik przed skorzystaniem z Karty, zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i przestrzegania jego postanowień.
 3. Wystawca Karty zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie bez podania przyczyny. O zmianach Wystawca Karty poinformuje z odpowiednim wyprzedzeniem na stronie internetowej Sklepu Lilla Bedding. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw Klientów, którzy nabyli Kartę przed zmianą Regulaminu.
Odbierz -5%!
na zakupy!

Zapisz się do naszego newslettera

Dziękujemy za zapisanie się do newslettera! Wkrótce otrzymasz wiadomość e-mail!
Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych.
Nie przegap świetnej oferty!
×
×
WordPress Popup Plugin